Welcome    
Go to Home page
 
AUSKF logo
 

AUSKF NEWS

 


April 2005 Kodansha Shinsa Announced

by Hori Sensei

 

Congratulations to the Kodansha who has successfully passed the promotion examination.

 

5 Dan

Yoshimasa Noguchi GNEUSKF
Geoffrey Werner AEUSKF
Juzo Mizuno EUSKF

 

6 Dan
Hajime Sugawara MWKF
Norman Otani CCKF

 

7 Dan
Fujio Takada : SCKO

 

Renshi Go
Yuji Onizuka NCKF
Katsuhiko Kan MWKF
Tadanori Okazaki AEUSKF